ZÍSKAJTE NAJLEPŠIE PZP HNEĎ TERAZ!
HAVARIJNÁ KALKULAČKA

Havarijné poistenie – kasko

Máte už uzavreté PZP, a pýtate sa prečo ešte k tomu pridať aj to havarijné?

Oplatí sa chrániť svoje auto havaríjnym poistením?

Pretože Povinné Zmluvné Poistenie Vás zabezpečí len pred rizikom úhrady škody, ktorá bola spôsobená vašim vozidlom inému účastníkovi dopravnej nehody* a nie Vám /ak si pritom poškodíte vlastné auto, prostriedky na opravu, či kúpu nového si žiaľ musíte zadovážiť sám/.

*za dopravnú nehodu je považovaná najmä zrážka s iným vozidlom, zvieraťom, alebo aj náraz na akúkoľvek prekážku (strom, ochranné zábradlie, stĺpy osvetlenia, ploty).

Havarijné poistenie teda slúži aj na úhradu škody na vašom motorovom vozidle. Je to typ poistenia auta.

Mimo to vás však ochráni aj pred zbytočnými výdajmi v prípade škôd spôsobených nepredvídateľnou udalosťou ako je krádež vozidla, živelná pohroma, úraz alebo smrť vodiča a spolucestujúcich a iné.

Pri uzavretí havarijnej poistky treba vziať do úvahy, ešte predtým ako ju uzavriete, okrem výšky poistného aj ďalšie dôležité faktory ako napríklad kde bývate, kde parkujete, či jazdíte často, či jazdíte aj do zahraničia…

Auto poistíte so spoluúčasťou /jedna z podmienok uzavretia zmluvy/, ktorá sa odrátava od celkového poistného plnenia.

Zadefinujme si tento pojem: SPOLUÚČASŤ je vlastne miera vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti.

Hoci zaplatíte na poistnom menej – platí – čím je vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade nehody.

Najväčšou nevýhodou v tomto prípade býva, že pre prípadné krytie opráv alebo na kúpu nového auta nad výšku spoluúčasti musíte mať k dispozícii vyššiu hotovosť.

Stanovenie poistnej sumy

 • buď je suma stanovená podľa ceny nového vozidla – podľa cenníka autorizovaného predajcu konkrétnej značky

alebo

 • podľa trhovej ceny – čo je všeobecná hodnota vozidla /pokiaľ sa rozhodnete pre toto stanovenie poistnej sumy je však potrebné rátať s vyššou sadzbou poistného/

Rozsah krytia – všeobecne /čo všetko vám poisťovňa po poistnej udalosti preplatí/ :

 • poškodenie alebo celkové zničenie auta pri havárii, poškodenie pri náhodnej udalosti, ktorá vznikla nárazom alebo stretom s pevnou prekážkou
 • škodu spôsobenú živelnou pohromou, lebo aj vytrvalým pôsobením tohto živlu – zosuvy pôdy, záplavy, krupobitia, víchrice a následný pád stromu, požiare
 • odcuzenie auta, škody spôsobené vlámaním sa do auta, odcudzenie súčastí vozidla ako hliníkových diskov, kolies, svetlometov, rádia a podobne
 • vandalizmus, poškodenie čelného skla, poškodenie ostatných skiel
 • úraz a trvalé následky úrazu u vodiča i spolucestujúcich
 • odcudzenie alebo aj poškodenie batožiny vo vozidle
 • je možnosť ďalších pripoistení ako sú asistenčné služby, právna ochrana, zabezpečenie náhradného vozidla…

Dva základné typy havarijného poistenia

 1. plné kasko /komplexné havarijné poistenie/, v sebe zahŕňa :

– krytie poškodenia alebo zničenie auta z dôvodu nárazu do pevnej prekážky alebo do iného vozidla

– poškodenie alebo zničenie stojaceho vozidla iným vozidlom, požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom

– krádež auta, či škodu spôsobená vlámaním sa do auta

 1. čiastočné kasko /havarijné poistenie vybraných rizík/

– môže v sebe zahŕňať vybrané živelné riziká, odcudzenie auta, rozbitie skiel, zrážku so zverou, poškodenie káblových zväzkov /hlodavce/

– zväčša sa využíva pri ojazdených autách, pri predpokladanom menšom počte najazdených kilometrov a keď má vodič „pocit“, že dokáže jazdiť bezškodovo

– samozrejme, že je lacnejšie ako plné kasko

Poistné plnenie

 • vychádza sa VŽDY z nových cien náhradných dielov a odmena za prácu sa prepláca len do výšky ceny normohodiny, ktorá je dojednaná v zmluve
 • ak likvidátor poistnej udalosti zistí, že vozidlo sa neoplatí opravovať, vyhlási, že došlo k takzvanej totálnej škode*
 • znovuobstarávacia cena je cena, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, zohľadňuje sa pri tom nielen vek vozidla ale aj jeho opotrebenie / smerodatným údajom je počet najazdených kilometrov/
 • poisťovňa pri „totálke“ vypláca sumu, ktorá sa vyráta ako časová cena vozidla mínus cena použiteľných zvyškov mínus spoluúčasť

*totálna škoda /pojem je známy aj pod názvom totálka/ : cena opravy prevyšuje obstarávaciu cenu vozidla /všeobecnú alebo znovuobstarávaciu/

Teda : Poistné plnenie priamo súvisí s opotrebením vozidla a jeho trhovou cenou.

Ak chcete predísť takejto strate pri novučičkom aute, zjednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla /GAP/. Ide vlastne o 100 %-né poistenie, čím zabránite strate z titulu poklesu trhovej hodnoty vozidla /najväčší pokles hodnoty je počas prvých troch rokov/.

Kto môže uzatvoriť havarijné poistenie

Narazili ste si vlastné auto?V prvom rade je to majiteľ vozidla, zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Ak je automobil, či iné motorové vozidlo v nájme /lízing/, poistná zmluva je vystavená na nájomcu. Niekedy sa môže táto zmluva uzavrieť s inou osobou, ktorá je takto povinná aj poistenie platiť. V tomto prípade je v zmluve uvedená osoba /fyzická, právnická/, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje, tejto osobe sa aj poistka vypláca.

Poistenie platí štandardne na celom území Európy /geograficky/, určitou výnimkou však môžu byť štáty bývalého Sovietskeho Zväzu ako Moldavsko, Arménsko, Gruzínsko…, ďalej problémom môže byť Cyprus, španielske Kanárske Ostrovy, portugalská Madeira či Gibraltár. Tak isto ide aj o zámorské územia európskych štátov ako Guadeloupe, a napríklad aj Grónsko /súčasť Dánska/.

Môžete sa rozhodnúť, že ho uzatvoríte ho s územnou platnosťou len na Slovensko, respektíve na Česko a Slovensko. Samozrejme aj cena takto uzavretého poistenia bude menšia ako celoeurópska verzia.

Vozidlo – ktoré je možné poistiť, a ktoré pre zmenu možné poistiť nie je

Vo všeobecnosti platí, že poistiť je možné akékoľvek motorové vozidlo, ktoré :

 • je spôsobilé na prevádzku v zmysle zákona
 • je v čase podpisu zmluvy prevádzkyschopné, nepoškodené a v dobrom technickom stave
 • má platný technický preukaz
 • jeho nadobudnutie je možné dokázať

Takto sa poisťujú sa vozidlá podľa veku :

 • nové
 • ojazdené

Podľa nadobudnutia :

 • kúpené na Slovensku
 • kúpené v zahraničí

Podľa spôsobu užívania :

 • určené na súkromné účely
 • určené na služobné účely
 • iné : historické vozidlá, autoškoly, požičovne áut a pod.

Podľa kategórie vozidla :

 • motocykel, skúter, trojkolky, štvorkolky, osobné autá do 3,5 tony, nákladné do 3,5 tony, nákladné nad 3,5 tony, ťahače, autobus, traktor, sanitky, prívesy, návesy, obytné prívesy, elektromobily, autá na hybridný pohon

Niektoré vozidlá nie je možné poistiť v niektorých poisťovniach, to znamená, že nie všetky poisťovne vám poistia napríklad nákladné auto nad tri a pol tony, takisto to môže platiť aj pre motorky, prípadne trojkolky a štvorkolky.

Ďalej vás nie všade poistia, ak máte vozidlo staršie ako 12 rokov.

Nie v každej poisťovni poistíte vozidlo luxusnej značky /Ferrari, Porsche…/.

Niekde tiež nepripoistíte stratu či zničenie batožiny alebo výbavy v aute.

Auto na lízing a cena havarijného poistenia

V prípade, že máte auto na lízing, uzatvárate toto poistenie vždy ! Je to jedna z podmienok lízingových spoločností. Cena poistenia je zahrnutá buď v cene lízingu, alebo sa poistenie uzatvára individuálne na pobočke predajcu alebo priamo prostredníctvom vybranej poisťovne.

Kedy si poistiť auto radšej individuálne a nenechať to na lízingovku? Príklad : za predošlý bezškodový priebeh poistenia získate bonus, v tom prípade určite riešte poistenie individuálne, pretože lízingové spoločnosti bonusy jednoducho neuznávajú a zmluvu prioritne uzavrú so svojou partnerskou poisťovňou bez ohľadu na cenu.

Ako už z uvedeného vyplýva – Havarijné poistenie je dobrovoľné, narozdiel od zákonného poistenia.

Pokiaľ však toto poistenie uzatvoríte, dokážete si vykryť nepredvídané výdavky a na dôvažok pri vhodnom nastavení parametrov, najlepšie pomocou online kalkulačky, dokážete ušetriť na poistnom pekné peniaze.

Výška poistného je jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere havarijného poistenia.

Cena poistenia závisí od viacerých náležitostí, každá poisťovňa má nastavené svoje kritériá, ktoré potom uplatňuje pri vlastnom poistnom krytí.

Kalkulačka a výpočet

Čo konkrétne ovplyvňuje výšku poistného :

Značka vozidla

Vek klienta

Trvalý pobyt vodiča

Spoluúčasť

Ďalšie kritériá ako vernostné zľavy, vek vozidla, výbava a zabezpečenie vozidla atď.

Bližšie podmienky výpočtu a kritérií pomocou online kalkulačky:

Značka /továrenská/ – je jedno z najdôležitejších kritérií, stanovuje sa pri tom takzvaný koeficient rizikovosti, podľa ktorého sa továrenské značky rozdeľujú do štyroch skupín :

 1. najmenej rizikové – pr. Opel, Fiat, KIA…
 2. viac rizikové – Citroen, Toyota, Volkswagen, Škoda…
 3. luxusné – Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Jaguár…
 4. autá na objednávku, resp. značky, ktoré sú vyrábané v minimálnych počtoch ako Ferrari, Bentley, Hummer…

Vek vodiča – tiež dôležitý údaj, ktorý poisťovne zohľadňujú pri stanovení ceny poistky. Vo všeobecnosti platí, že čím starší /stredný vek/ vodič tým nižšia cena poistného. Je samozrejmé, že mladší vodič nemá toľko praxe a skúseností ako vodič, ktorý má už niečo „odjazdené“, a preto je táto skupina poistencov hodnotená najrizikovejšie, je tu jednoducho vyššia miera pravdepodobnosti, že poistná udalosťnastane.

Trvalý pobyt respektíve bydlisko vodiča – určite zaujímavý parameter pri nastavovaní poistnej ceny, existuje totiž predpoklad, že z dôvodu väčšej premávky vo veľkých mestách sa zvyšuje aj riziko nehody než u vodičov pochádzajúcich z malých miest a obcí, samozrejme skutočné pôsobisko vodiča poisťovniam nie je známe a ani po tom nepátrajú.

Kritériom, ktoré vie ovplyvniť poistenec je Spoluúčasť, pretože si ho volí sám. Čím je nižšia spoluúčasť, tým je vyššie poistné /ale aj vyššie poistné plnenie/ a naopak. Rozhodnutie o výške spoluúčasti je plne v kompetencii žiadateľa o havarijné poistenie.

Medzi ďalšie kritériá patrí aj to, či zmluvu o poistení žiada klient v poisťovni, kde už nejaký produkt využíva, ide o takzvané vernostné zľavy pre klienta. Ďalej to može byť aj celková cena poistenia, na ktorú sa vozidlo poisťuje, vek vozidla, jeho výbava, ako je auto zabezpečené ako aj či je žiadateľ právnická alebo fyzická osoba.

Všetky z týchto kritérií poisťovne využívajú k vytvoreniu ceny poistného, každá však jedná podľa svojich interných postupov. Preto napríklad niekde poistíte drahšie auto výhodnejšie. Určite sa preto oplatí ceny poistení porovnávať, ideálne pomocou online kalkulačky, ktorá Vám po zadaní parametrov vo výsledku ponúkne tie najzaujímavejšie /najvýhodnejšie/ riešenia.

Hypotetický príklad klienta s najnižšie možnou stanovenou cenou poistky :

 • vodič v strednom veku
 • s dlhoročnými skúsenosťami
 • z malého mesta či dediny
 • vozidlo, ktoré užíva je bežnej značky ponúkanej na trhu
 • s vyššou spoluúčasťou
 • a najlepšie v poisťovni kde už má uzavreté PZP

Ale i pri vyšších formách poistenia je stále na výber medzi rôznymi bonusmi, ktoré môžu poisťovne ponúkať v rámci konkurenčnej rivality medzi nimi, stačí len porovnávať !

Tak ako pri PZP i pri kasku máte možnosť získať BONUS za bezškodový priebeh z predošlého havarijného poistenia. Takto môžete získať naozaj výraznú zľavu na poistnom, niekedy aj viac ako 60 %, aby ste však bonus získali, musíte bezškodový priebeh aj dokladovať. Pri nižšom bonusovom stupni vám niekedy môžu priznať automaticky nejakú vstupnú výšku bonusu, aj keď naň nemáte nárok a namiesto dokladovania len podpisujete čestné prehlásenie o bezškodovom priebehu.

K havarijnému poisteniu si ešte môžete vybrať aj z ponuky pripoistení, ako napríklad poskytnutie asistenčných služieb pri poistnej udalosti, ktoré sú poskytované zmluvnými partnermi poisťovne.

Platnosť havarijného poistenia

Vznik platnosti havarijného poistenia môžeme definovať ako dátum začiatku poistenia, ktorý je dojednaný v zmluve medzi poistníkom a poisťovňou. Pri ojazdených autách je vo väčšine prípadov ešte potrebná aj obhliadka vozidla ešte pred podpisom zmluvy, zdokumentovaná fotografiami.

Poistná zmluva je vystavovaná zväčša na dobu neurčitú, prvé poistné obdobie trvá jeden technický rok /12 mesiacov/, a ďalej sa automaticky predlžuje /pokiaľ sa nevypovedá/.

Pri výpovedi je potrebné riadiť sa ustanoveniami občianskeho zákonníka a zmluvnými podmienkami, ktoré sú prílohou k poistnej zmluve.

Výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia /už spomínaný technický rok /napríklad písomnou formou – najčastejší a najjednoduchší spôsob/.

Vy sa pýtate – my konkrétne odpovedáme:

V jednotlivých prípadoch postupujte nasledovneAko mám postupovať, keď predávam auto, pri ktorom mám uzavretú aj havarijnú poistku a kupujem si nové, a ktoré chcem mať tiež poistené?

Pri predaji auta sa Vám poistka zruší. Ak ho predáte skôr, a to ešte v období, na ktoré máte poistenie zaplatené, poisťovňa Vám nespotrebované poistné vyplatí. Určite si vypýtajte potvrdenie o bezškodovom priebehu /na požiadanie a bezplatne/. Pri poisťovaní Vášho nového auta toto potvrdenie predložíte a bonus sa prenesie do novej zmluvy /podľa podmienok poisťovne/.

Kedy sa môžem dočkať peňazí z poistného plnenia po krádeži vozidla?

Pri odcudzení vozidla sa poistka vypláca až po ukončení vyšetrovania polície. Samotné vyplatenie peňazí prebehne v rozmedzí 15 až 60 dní od ukončenia šetrenia zo strany poisťovateľa. A samozrejme, poistné plnenie sa znižuje o sumu spoluúčasti, ktorú máte uvedenú v poistnej zmluve.

Ak vozidlo zmenilo evidenčné číslo /EČ/, má to nejaký vplyv na havarijné poistenie, ktoré mám už uzavreté?

No, ide o to, ako ste prišli k novým evidenčným číslam. Ak to bolo odcudzením, tak nové musíte nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v zmluve musia byť rovnaké ako v „techničáku“. Tiež poisťovni doručte aj potvrdenie polície. Ak ste sa presťahovali a auto takto získalo nové EČ, stačí ak zmenu nahlásite poisťovni. Ak sa však zmenil majiteľ auta a má iné EČ, lebo nový majiteľ je z iného okresu, tak musíte uzatvoriť novú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Staré poistenie je potrebné vypovedať.

Je možné preniesť bonusy, ktoré mám pri PZP, na kasko, v rámci jednej poisťovne?

Nie , pretože pri PZP sú vo Vašom zápočtovom liste uvedené len tie poistné udalosti, ktoré ste spôsobil inému účastnikovi nehody, a nie tie, ktoré ste si spôsobil na vlastnom vozidle.

Momentálne mám auto havarijne poistené ako živnostník, zakladám však spoločnosť s ručením obmedzeným a toto auto sa tak stane majetkom tejto spoločnosti, platí poistenie naďalej bez zmeny?

Nie, dochádza k zmene majiteľa auta. Poistku musíte zrušiť a uzavrieť novú na sro-čku.

Je možné ku môjmu havarijnému poisteniu pridať aj nejaké doplnkové pripoistenia?

Samozrejme, prakticky každá poisťovňa túto možnosť ponúka, stačí si len vybrať pri konkrétnych poisťovniach, každé sa, aspoň v maličkostiach, svojou ponukou od seba líšia. Pár príkladov :

 • možnosť využitia asistenčných služieb v rôznom rozsahu poistného krytia, či napríklad poisťovňa pokrýva asistenčnou službou len Slovensko alebo aj zahraničie
 • pripoistenie čelného skla, alebo je k dispozícii aj variant pripoistenia všetkých skiel na vozidle
 • je možné poistiť škodu spôsobenú úrazom, či už je to smrť alebo trvalé následky, u vodiča i spolucestujúcich /možno to poznáte pod pojmom poistenie sedadiel/
 • náhrada škody pri ukradnutí, či poškodení alebo zničení batožiny a osobných vecí v motorovom vozidle
 • môžete si poistiť aj Vašu nadštandardnú výbavu v aute
 • za náhradu poistného si zapožičať náhradné auto
 • poistiť si stroje, ak sú súčasťou nákladného auta

Ako sa zachovať v prípade poistnej udalosti?

 • krádež – vždy privolajte políciu a to bez ohľadu na výšku škody a spíšte s ňou záznam o vzniknutej škode, ako aj spôsob prekonania prekážok /vypáčenie, rozbitie skla…/
 • vandalizmus – privolajte políciu vždy a bez ohľadu na výšku škody a s ňou spíšte záznam o vzniknutej škode /spôsob a charakter poškodení, zoznam poškodených vecí…/
 • dopravná nehoda – ak ste účastníkom dopravnej nehody ste povinný ohlásiť dopravnú nehodu v nasledujúcich prípadoch:
 1. ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu
 2. alebo ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia
 3. alebo ak na niektorom z vozidiel /aj vrátane prepravovaných vecí/ vznikne škoda odhadom prevyšujúca sumu 3980,- €.

Samozrejme trvajte na privolaní polície, ak nie ste schopní sa s ďalšími účastníkmi nehody navzájom dohodnúť na zavinení dopravnej nehody.

V niektorých prípadoch je lepšie privolať políciuVolajte políciu aj vtedy, keď máte podozrenie, že niektorý z účastníkov dopravnej nehody je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky.

Pri absentovaní polície pri dopravnej nehode, odporúčame vždy spísať tlačivo – Správa o nehode – /opíšte si údaje účastníkov dopravnej nehody – vodičský preukaz, technický preukaz, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, dátum a čas dopravnej nehody, popis priebehu nehody/.

S ohlásením poisťovni dlho neotáľajte, a čím skôr ju písomne informujte o vzniku poistnej udalosti. Následne Vás ohlási pracovník poverený likvidáciou poistných udalostí za účelom obhliadky poškodeného vozidla. V prípade nutnosti využite asistenčné služby, ktorých poskytovanie je doménou firmy zazmluvnenej s Vašou poisťovňou.

Pri dopravnej nehode v zahraničí privolajte políciu VŽDY bez ohľadu na to či ste škodu spôsobili Vy, alebo ste poškodený /dôvod – vyhnete sa možným problémom pri prechode štátnych hraníc/. Je potrebné aby ste potom mali zaobstarané všetky potrebné doklady /zápis polície o nehode, meno a presná adresa vinníka prípadne svedka dopravnej nehody, fotografie alebo videozáznam z miesta, kde škoda vznikla/.

Ako sa dá zrušiť moje doterajšie poistenie?

Keďže poistenie sa zväčša zjednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka, tak ukončenie poistenia bez dôvodu, respektíve ak chce poistník zmeniť poisťovňu, je možné výpoveďou. Tú musíte svojej doterajšej poisťovni doručiť minimálne 6 týždňov pred skončením zmluvy alebo pred výročím zmluvy.

Bola mi v poisťovni ponúknutá spoluúčasť 5 % a minimálne 166,- €, čo to znamená presne?

Ak budete mať po nehode na aute nejakú škoda, neuhrádza sa v plnej výške, ale poisťovňa Vám z tejto sumy odpočíta dojednanú spoluúčasť. Vo Vašom prípade je to 5 % a minimálna výška Vašej spoluúčasti musí byť aspoň 166,- €.

Ako si zvoliť poistnú sumu pri havarijnom poistení?

Tu je možné zvoliť si také poistenie, kde poistnou sumou pre výpočet poistného je :

 • nová cena – pôvodná cena vozidla v danom roku výroby, je to cena vozidla uvedená na faktúre, pričom ide o cenu základnú (vrátane DPH) pred odpočítaním prípadných zliav na predajni, nezabudnite ani na prípadné ďalšie dodatočné veci,/doplnky a podobne/, ktoré je nutné tiež pripočítať k cene vozidla, poistenie je vhodnejšie pre úplne nové alebo len mierne ojazdené vozidlá.
 • trhová cena vozidla – poistenie je vhodnejšie pre ojazdené vozidlá, kedy sa pre výpočet určí všeobecná cena vozidla vrátane všetkých doplnkov.

Sme presvedčení, že po prečítaní tohto článku, sme Vám aspoň trochu pomohli zorientovať sa v havarijnom poistení. Veríme, že si práve Vy, s našou malou pomocou, vyberiete to svoje najlepšie a najvýhodnejšie poistenie.