Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Výpoveď PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) môže byť ukončené najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, teda pred tzv. výročím zmluvy. Ak poisťovňa nezašle oznámenie o zmenách v poistnom období najneskôr desať týždňov pred výročím, je možné od 1.1.2019 vypovedať poistenie kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia, v súlade so zmenami v Občianskom zákonníku.

Je možné stiahnuť si vzorovú výpoveď a prispôsobiť ju vlastným potrebám.

V prípade, že neviete presný dátum uzatvorenia poistenia vozidla, tak na tejto stránke môžete zistiť všetko potrebné. V tento deň už výpoveď musí byť doručená, ináč nebude možné zrušenie povinného zmluvného poistenia.

Príčiny vypovedania PZP

PZP poistná zmluva môže byť ukončená alebo vypovedaná nielen z dôvodov stanovených zákonom, ale aj z nasledujúcich dôvodov:

 • zmena vlastníctva vozidla, teda predaj
 • vyradenie vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, vrátenie poznávacích značiek)
 • odcudzenie vozidla (na základe oznámenia polície)
 • uplynutie obdobia, na ktoré bolo poistenie dohodnuté
 • nezaplatenie upomienky v stanovenom termíne poistiteľom
 • dohoda (medzi poisťovňou a poistníkom)
 • podľa osobitných predpisov stanovených poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

Kto môže vypovedať zmluvu?

Zmluvu môže vypovedať iba poistník alebo osoba, ktorú poistník poveril plnou mocou.

Ako sa môže oznámiť výpoveď zmluvy?

 • písomne, doporučenou poštou na adresu poisťovne (POZOR: niektoré poisťovne, ako napr. Kooperativa poisťovňa, a.s., akceptujú iba výpovede zaslané doporučenou poštou)
 • osobne na pobočke poisťovne

Čo je potrebné priložiť k výpovedi PZP? (pokračovanie)

Ak podávate výpoveď mimo výročia zmluvy, je nevyhnutné priložiť k výpovedi kópiu dokumentu, ktorý preukazuje oprávnenosť výpovede. To môže zahŕňať:

 • Kópiu veľkého technického preukazu s novým majiteľom v prípade predaja vozidla.
 • Potvrdenie o vyradení alebo protokol o ekologickej likvidácii v prípade vyradenia vozidla z evidencie.
 • Protokol od Polície SR v prípade odcudzenia vozidla.

Zelená karta

Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení, je poistník po ukončení poistenia povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t.j. zelenú kartu. Táto povinnosť je uvedená aj vo všeobecných poistných podmienkach každej poisťovne, hoci nie všetky poisťovne na tejto povinnosti trvajú. Vždy je však dobré uchovávať tieto doklady, aby ste ich v prípade potreby mohli poisťovni vrátiť.

Čo nesmieme zabudnúť pri vypovedaní PZP?

Ak podávate výpoveď mimo výročia zmluvy, je dôležité požiadať poisťovňu o vrátenie nevyužitého poistného, ktoré ste už zaplatili do konca poistného obdobia. Taktiež je vhodné požiadať o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Kedy dochádza k výpovedi PZP?

Ak je výpoveď poistnej zmluvy na PZP oprávnená a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi v deň jej riadneho oznámenia poisťovni. Poisťovne môžu v svojich všeobecných poistných podmienkach stanoviť tzv. ochrannú lehotu, po ktorej uplynutí dochádza k výpovedi. Ochranná lehota začína plynúť v deň riadneho oznámenia výpovede a jej dĺžka je štandardne stanovená na 8 dní. To znamená, že po tomto období dochádza k účinnosti výpovede a ukončeniu poistnej zmluvy.

Výpoveď poistnej zmluvy je významným krokom, ktorý vyžaduje riadne zváženie a pripravenosť. Je dôležité poznať vaše práva a povinnosti, a to nielen v prípade, že sa rozhodnete vypovedať PZP, ale aj v prípade, že sa rozhodnete prejsť na inú poisťovňu. Vždy sa uistite, že máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty a že ste si vedomí všetkých dôsledkov vypovedania zmluvy.

Presný a jednoduchý priebeh výpovede PZP

Tlačivo na ukončenie PZP na výročný deňChcem ukončiť PZP výročným dňom

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie.
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. Avšak musíte to stihnúť do 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy.

Nezaplatením poistného na ďalšie obdobie

Od apríla 2015 existuje možnosť výpovede zmluvy jednoduchým nezaplatením ďalšieho poistného na nasledujúce poistné obdobie. Tým dôjde k zániku zmluvy do 1 mesiaca od splatnosti poistného. Vo všeobecnosti sa však táto metóda veľmi neodporúča a preto radšej pošlite poisťovni „klasickú“ výpoveď.

Pozor, táto možnosť platí len pre zmluvy uzatvorené od apríla 2015. Pri starších zmluvách je nutné uzatvoriť poistenie v rovnakej poisťovni v prípade, že ste nezaplatili poistné.

Predčasná výpoveď PZPChcem ukončiť PZP predčasne bez udania dôvodu (najneskôr do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, ak je to súčasťou všeobecných poistných podmienok)

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. Následne prebieha 8 dňová výpovedná lehota
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Výpoveď PZP pri zošrotovaní autaChcem ukončiť PZP z dôvodu zániku (zošrotovanie) vozidla

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte potvrdenie o likvidácií vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie PZP pri predaji auta, resp. darovaní vozidlaChcem ukončiť PZP z dôvodu darovania/predaja vozidla

 1. Odhláste motorové vozidlo na dopravnom inšpektoráte, v technickom preukaze potrebujete záznam o odhlásení motorového vozidla
 2. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 3. Vyplňte všetky potrebné informácie
 4. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte kópiu technického preukazu s novým majiteľom (prípadne aj kúpnu zmluvum, avšak nie je to nutné) a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 5. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie PZP z dôvodu vyradenia auta z evidencieChcem ukončiť PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Ukončenie PZP z dôvodu krádeže autaChcem ukončiť PZP z dôvodu krádeže (odcudzenie) vozidla

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte policajný protokol o krádeži vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Kde zaslať tlačivo – adresy poisťovní

Pri vypĺňaní žiadosti o zrušenie povinného zmluvného poistenia budete potrebovať vyplniť adresu poisťovne na priloženom tlačive. Preto sme Vám uľahčili tento úkon výpovede zmluvy PZP a uvádzame prehľadnú tabuľku adries jednotlivých poisťovní:

Názov poisťovneAdresa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA poisťovňa a.s.,Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s.Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.sŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s.Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s.Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392