Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď poistnej zmluvy je dôležitým krokom, ktorý je potrebné urobiť v prípade, ak si želáte zmeniť svojho poistiteľa alebo ak už danú poistku nepotrebujete. Tento článok vám poskytne praktické rady, ako správne vypovedať poistnú zmluvu, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a možným sankciám. Na našej stránke nájdete výpoveď PZP alebo aj výpoveď havarijného poistenia.

Zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

Poistná zmluva môže byť vypovedaná z rôznych dôvodov. Zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy sú nasledovné:

  1. Koniec poistného obdobia pri poistení na dobu neurčitú: V prípade poistenia na dobu neurčitú môže poisťovateľ podať výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Treba však upozorniť, že toto pravidlo sa nevzťahuje na poistenie osôb.
  2. Do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy: Každý z účastníkov poistnej zmluvy má právo podať výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. V takom prípade poistenie zaniká po uplynutí 8-dňovej výpovednej lehoty.
  3. Nezaplatením poistného zo strany poistníka: V prípade, že poistník nezaplatí prvé alebo celé poistné do 3 mesiacov od jeho splatnosti, môže poisťovateľ podať výpoveď. Rovnako môže k výpovedi dôjsť, ak poistník nezaplatí ďalšiu poistnú čiastku do 1 mesiaca od výzvy na jej úhradu.

Tieto zákonné dôvody na výpoveď poistnej zmluvy sú všeobecne platné, avšak vždy sa odporúča konzultovať konkrétnu situáciu s odborníkom alebo priamo s poisťovňou.

Kroky pri výpovedi poistnej zmluvy

  1. Oboznámte sa s podmienkami výpovede: Pred vypovedaním poistnej zmluvy je dôležité presne vedieť, aké sú podmienky výpovede. Tieto informácie nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.
  2. Pripravte písomnú výpoveď: Výpoveď poistnej zmluvy musí byť vždy písomná. Uveďte v nej svoje údaje, číslo poistnej zmluvy, dátum a dôvod výpovede.
  3. Odošlite výpoveď poistiteľovi: Výpoveď odošlite na adresu poistiteľa. Odporúča sa to urobiť doporučenou poštou, aby ste mali dôkaz o jej odoslaní a doručení.
  4. Počkajte na potvrdenie výpovede: Poistiteľ by vám mal o zrušení poistnej zmluvy poslať písomné potvrdenie.

Dôležité informácie pri výpovedi poistnej zmluvy

1. Výpovedná lehota: Poistné zmluvy obvykle obsahujú výpovednú lehotu, ktorá môže byť rôzna v závislosti od druhu poistky a poistiteľa. Vždy si prečítajte podmienky výpovede vo vašej poistnej zmluve.

2. Dôvody pre výpoveď: Môžete vypovedať poistnú zmluvu bez uvedenia dôvodu, ale v niektorých prípadoch môže byť výhodné uviesť dôvod výpovede, napríklad ak máte novú poistku u iného poistiteľa.

3. Sankcie za predčasnú výpoveď: Ak vypoviete poistnú zmluvu pred uplynutím dohodnutého poistného obdobia, môže vám byť uložená sankcia. Táto sankcia by mala byť uvedená v poistných podmienkach.

Výpoveď poistnej zmluvy je proces, ktorý vyžaduje pozornosť a starostlivé prečítanie zmluvných podmienok. Vždy sa uistite, že ste si vedomí všetkých svojich povinností a možných dôsledkov predtým, ako sa rozhodnete pre výpoveď. Ak máte akékoľvek otázky alebo neistoty, obráťte sa na svojho poistiteľa alebo odborníka na poistné záležitosti.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392