Pomoc s online poistením

HAVARIJNÁ KALKULAČKA
Aj havarijné poistenie sa dá vypovedať

Výpoveď havarijného poistenia

Uzatvorili ste si doplnkový produkt k poisteniu v domnienke, že vám môže byť kedykoľvek nápomocný? Alebo ste si jednoducho uvedomili, že stojí veľa a vaša momentálna situácia vám nedovolí takéto čiastky platiť pravidelne? Samozrejme, nie sú to jediné dôvody, pre ktoré sa môžete rozhodnúť pre výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia, je ich o mnoho viac, na všetky sa však môže aplikovať jeden vzor, v rámci ktorého len budete meniť dôvod ukončenia poistného vzťahu. Ako má taká žiadosť vyzerať? Máte vôbec právo na odstúpenie zmluvy?

Môžete si to vôbec dovoliť?

Áno, môžete. V zákone je napísané, že žiadosť o výpoveď havarijného poistenia môže byť uskutočnená. To, či bude schválená, však závisí od dôvodu a splnenia podmienok, ktoré si uvedieme nižšie. Ak sa však odvoláte na ustanovenie § 800 ods.1 Občianskeho zákonníka a na verejno-právne podmienky (VPP) vašej poisťovne, nemal by nastať žiaden problém.

Dôvody

Ako sme už uviedli vyššie, to, či vaša žiadosť bude akceptovaná, závisí aj od odôvodnenia výpovede vášho havarijného poistenia a od splnenia niektorých podmienok. Kedy teda môžete bez problémov tento poistný vzťah ukončiť?

Blíži sa koniec poistného obdobia

Pokiaľ ste dospeli k záveru, že nasledujúce poistné obdobie už nechcete byť súčasťou danej poisťovacej spoločnosti, zmluvu môžete ukončiť najneskôr 6 týždňov pred koncom. Potom už žiadosti nebudú akceptované a ak budú, tak nebudete mať nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného.

Likvidácia vozidla

Iným relevantným dôvodom na to, aby ste podali žiadosť o výpoveď havarijného poistenia je to, že už nemá byť čo poistené resp. vaše vozidlo bolo zošrotované a už neexistuje. Vtedy by bol nezmysel platiť takú sumu za niečo, čo nevyužívate. Žiadosť však treba dokladovať potvrdením o likvidácii vozidla.

Vyradenie z evidencie

Pokiaľ bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie, znamená to, že ho nemôžete používať a teda sa vám nemá ako prihodiť nejaká poistná udalosť. Aj v tomto prípade požiadajte o zrušenie tohto záväzku. Nezabudnite však pripojiť doklad o vyradení z evidencie.

Krádež

Menej príjemným dôvodom je, ak o svoje vozidlo prídete nevedomky, a síce, keď vám ho niekto odcudzil. V takej situácii bezodkladne kontaktujte vašu poisťovňu a dodatočne im k výpovedi havarijného poistenia odošlite policajný záznam o odcudzení auta či iného vozidla.

Škodová udalosť

Ak sa vám na cestách alebo mimo nich stala škodová udalosť, ktoré vaše havarijné poistenie plne pokrýva (v horšom prípade nepokrýva), do 1 mesiaca od jej uskutočnenia máte právo podať žiadosť o výpoveď.

Zmena majiteľa

Pokiaľ vaše vozidlo plánujete predať alebo darovať, znamená to, že zmení majiteľa, a teda poistná zmluva už nebude platná, keďže sa vzťahuje na meno aktuálneho majiteľa vozidla. Preto ani v tomto prípade nezabudnite podať žiadosť o výpoveď poistného zväzku, akým je aj  havarijné poistenie auta, ktorú je nutné dokladovať kúpno-predajnou, poprípade darovacou zmluvou.

Iné dôvody

Vyššie uvedené dôvody patria k tým najhlavnejším relevantným, pokiaľ chcete podať výpoveď poistenia auta. Avšak dôvodov môže byť aj viac, hoci nie sú nejako oficiálne propagované. Napríklad ste sa rozhodli zmeniť poisťovateľa. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy, najneskôr však 6 týždňov pred jej oficiálnym koncom.

Užitočná by vám mohla byť aj iná informácia. Po tom, ako uzavriete a podpíšete poistnú zmluvu, máte k dispozícii tzv. výpovednú lehotu, ktorá väčšinou trvá 30 dní, v prípade tohto produktu je však dvojmesačná. Možno ste si uvedomili, že poistné je príliš vysoké, možno ste našli výhodnejšiu ponuku atď. V rámci tejto doby môžete kedykoľvek požiadať o výpoveď vášho havarijného poistenia. Jednotlivé lehoty si však treba overiť u konkrétnych poisťovateľov.

Navrátenie poistného

Pokiaľ zmluvu ukončujete skôr, ako nastal oficiálny koniec poistného obdobia, resp. najneskôr 6 týždňov pred ním, nezabudnite o svoje peniaze požiadať späť. Samozrejme, nárok máte na vrátenie len takej sumy, ktorú ste nestihli prečerpať. To znamená, že vopred je určená nejaká tarifa, ktorá pokrýva poistku na jeden deň. Koľko dní ste čerpali, toľko sa vám odráta a zvyšok by ste mali dostať späť.

Vzor

Stiahnite si vzorMôžete využiť buď náš špeciálny vzor výpovede havarijného poistenia, ktorý nájdete tu a do ktorého vám stačí vpísať len vaše údaje, prípadne nevhodné veci vymazať. Ak si ju však chcete napísať svojpomocne, povieme vám aj to, čo má taká žiadosť obsahovať. V hlavičke žiadosti vaše meno a adresu, nižšie vpravo adresu poisťovne, nižšie zľava predmet, kde nezabudnite uviesť aj číslo zmluvy napr. Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia č. 1234/567, pod tým text, prečo chcete vypovedať, na aké vozidlo sa zmluva vzťahuje vrátane ŠPZ, číslo účtu, na ktoré prosíte zvyšnú sumu poistného zaslať, poďakovanie, miesto, čas a váš vlastnoručný podpis.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392