Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP a čelné sklo

Čelné sklo poškodené odletujúcim kamienkom je najčastejšia poistná udalosť pri PZP, no i napriek tomu poisťovne odmietajú preplatiť jeho výmenu či opravu. Hlavným dôvodom pre takéto konanie poisťovní je, že na úhradu z PZP musí poistnú udalosť ohlásiť vinník. Pri havarijnom poistení s tým poisťovne nemajú problém, keďže v tomto prípade nemusí byť vinník známy a poisťovne by mali bez problémov uhradiť opravu alebo výmenu čelného skla. Vedže poisťovne v tejto veci nekonajú rovnako a vznikajú potom problémy klientom, zapojila sa do toho Národná banka Slovenska, ktorá od roku 2006 vykonáva dohľad nad inštitúciami finančného trhu a vlastne celým finančným trhom. V júli ako reakciu na túto situáciu vydala Národná banka „Stanovisko k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla.“ (stanovisko NBS, 16.7.2013)

Pri uplatňovaní poistenia dochádza k nejednotnému postupu poisťovní

Stanovisko NBS

V tomto stanovisku k nejednotnej praxi poisťovní pri uplatňovaní nároku na náhradu z PZP sa uvádza: „Na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistený má z PZP právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené nároky na náhradu. Keďže zodpovednosť prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, to znamená bez ohľadu na zavinenie, nie je podmienkou jej vzniku protiprávny úkon osoby, ktorá za škodu zodpovedá.“ (stanovisko NBS, 16.7.2013) V prípade škody na čelnom skle Národná banka sa vyjadrila, že poškodenie čelného skla vymršteným kamienkom spod kolies iného automobilu je okolnosť s pôvodom v prevádzke tohto motorového vozidla.

Stanovisko NBS síce nie je právnne záväzné, no pri výkone svojej funkcie bude postupovať podľa tohto stanoviska. Pre poisťovne z toho neplynie žiadna povinnosť zmeniť svoje doterajšie postupy, no pri kontrole Národnou bankou a následným zistením nezaplatenia škôd klientovi, ktorý má v danej poisťovni uzavreté povinné zmluvné poistenie, môže NBS začať proti poisťovni konanie. Takéto konanie môže Národná banka začať aj na podnet od občanov. Zvážiť by ste mali aj poistenie čelného skla.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392