Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Prepis auta – prihlásenie a odhlásenie v jedinom kroku

Od 1. januára 2023 sa zaviedol nový systém pre prepis vozidla, ktorý zjednodušuje celý proces. Po novom je odhlásenie pôvodným majiteľom a prihlásenie novým majiteľom vykonávané ako jeden krok, pričom takáto zmena držby vozidla  sa môže vykonať na akomkoľvek dopravnom inšpektoráte, čo znamená, že celý proces sa vykonáva na jednom mieste. Nemusíte viac riešiť ako spraviť prepis auta v okrese alebo prepis auta medzi okresmi, prípadne ako najprv odhlásiť auto a ako kupujúci spraví prihlásenie auta. Všetky takéto návody sú od 1.1.2023 neaktuálne. To zjednodušuje situáciu pre kupujúceho, ktorý už nemusí žiadať o vydanie nových dokladov a TEČ na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa svojho bydliska alebo sídla firmy.

Pri zmene držby vozidla môže byť prítomný aj predávajúci aj kupujúci. Ak kupujúci nie je prítomný, predávajúci potrebuje písomné splnomocnenie od kupujúceho s úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Toto splnomocnenie môže byť nahradené elektronickým splnomocnením alebo preukázateľným vlastníctvom, ako je právoplatný súdny rozsudok alebo rozhodnutie o dedičstve.

Postup ak sa rozhodnete spraviť elektronické splnomocnenie

Existuje výnimka, kedy nie je potrebné predložiť písomné splnomocnenie alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu: ak sa vozidlo prevádza na blízku osobu doterajšiemu držiteľovi vozidla, teda príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela.

Čo sa týka pôvodných evidenčných čísiel (TEČ), žiadateľ má možnosť sa rozhodnúť pre:

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo.

Ak ostane TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

Tiež žiadateľ uvedie, či

 • bude nový vlastník totožný s novým držiteľom,
 • zostane pôvodný vlastník (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla), alebo
 • bude vlastníkom iná osoba ako nový držiteľ.

Citované zo stránky Ministerstva vnútra SR

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či chce, aby osvedčenie o evidencii časť I bolo vytvorené a doručené v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní, za príplatok 30,- €. Treba si však uvedomiť, že skrátená lehota sa vzťahuje iba na vydanie osvedčenia, nie na celý proces prepisu vozidla.

Potrebné doklady k žiadosti

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*),
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • ak je prítomný kupujúci, tak aj čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Citované zo stránky Ministerstva vnútra SR

Je dôležité pripomenúť, že pôvodné povinné zmluvné poistenie zaniká okamžitom zápisu zmeny držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho), a stáva sa teda neplatným. Nový držiteľ vozidla má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu a je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti. Spravte si v predstihu PZP porovnanie.

Správny poplatok platí žiadateľ. Nastala však zmena v tom, že žiadateľ platí správny poplatok aj v prípade, ak kupujúci nie je prítomný.


Poplatok za prepis a prihlásenie autaKto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392