Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Čo robiť v prípade dopravnej nehody?

Dopravná nehoda sa prežíva ľahšie s PZP

Životné situácie neprinášajú len pozitívne udalosti a správy, ale tie negatívne. Nie každý však vie, ako správne reagovať, aby sa nedostal do ešte väčších problémov. Prvou reakciou každého jedinca, a pritom to nemusí byť ani pôvodca prípadne priamy účastník škodovej udalosti, je panika.

Na paniku máte priestor tak možno prvých 30 sekúnd udalosti. Potom by ste mali začať uvažovať a ihneď aj začať konať. Témou nášho dnešného príspevku bude, ako sa zachovať a čo robiť pri situácii akou je aj dopravná nehoda, pokiaľ máte, hoci aj najlacnejšie PZP či bez neho. Mať ho vám značne uľahčí celé riešenie tejto nepríjemnej udalosti.

Čo všetko sa kvalifikuje ako cestná škodová udalosť?

Mnohokrát si myslíme, že PZP sa vzťahuje len na takú dopravnú nehodu, kde sa búrajú dve alebo viac áut. Vôbec to tak byť nemusí, ale hlavným poškodeným by malo byť motorové vozidlo. Z definície PZP vyplýva, že ide o škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. To implikuje, že škodcom môže byť napr. aj taký kamienok, ktorý vie značne vozidlo poškodiť.

Laicky povedané, škodová udalosť je akákoľvek udalosť vzniknutá na ceste, ktorá poškodí vozidlo alebo naruší jeho normálne fungovanie. Treba dodať, že škodová udalosť nie je synonymom pre dopravnú nehodu, hoci obe sú pokryté v PZP zmluve.

Kedy sa obrátiť na policajné zložky?

Policajný zbor nemusíte volať pri každej nepríjemnej cestnej udalosti. Môže ísť síce o dopravnú nehodu, z ktorej škody vám PZP vynahradí, ale kvalifikovať sa môže „len“ ako škodová udalosť. V rámci nej možno vznikol len malý škrabanček, buchnutá ŠPZ, ohnutý plech či iné udalosti. Pre tie sa „neoplatí“ podrobiť sa niekoľko hodinovému vypočúvaniu a spomaleniu cestnej premávky.

Zápisnicu si v tomto prípade môžete spísať aj sami. To znamená poškodený a škodca to môžu vyriešiť napr. na krajnici cesty. Ak však pri hľadaní vinníka nastanú problémy, to znamená, že:

  • zúčastnené strany sa nevedia dohodnúť,
  • niektorí z nich nemá uzatvorené povinnosti (napr. PZP)
  • alebo ak je niektorý z nich pod vplyvom omamných látok,

obyčajná škodová udalosť sa mení na dopravnú nehodu a vtedy už je potrebná asistencia policajnej zložky.

Môže sa však udiať aj taká udalosť, oficiálne kvalifikovaná ako dopravná nehoda, pri ktorej nestačí mať len podpis poškodeného a škodcu na zápisnici z PZP, ale pri ktorej majú zúčastnení povinnosť oznámiť túto udalosť policajným zložkám.

Ide o také skutočnosti, medzi ktoré patrí:

  • usmrtenie alebo zranenie človeka,
  • poškodenie cesty alebo iného cestného zariadenia (značky, semafor…),
  • únik nebezpečných látok z vozidla,
  • poškodenie vozidla alebo vecí v ňom prepravovaných, na ktorých spôsobená škoda činí aspoň 3 990 eur.

Mimo týchto a vyššie uvedených udalostí nie je účasť Policajného zboru nutná.

Ako postupovať?

Správnym postupom predídete veľkým komplikáciamIhneď po tom, ako sa stala škodová udalosť alebo dopravná nehoda, sa uistíte, že nikto zo zúčastnených nie je zranený, neskôr si overte platnosť PZP. V prípade zranenia poskytnite prvú pomoc, prípadne zavolajte pohotovosť.

Taktiež sa uistíte, že nehrozí únik škodlivého materiálu, ktorý by spôsobil poškodenie životného prostredia. Prípadne nehrozí zhoršenie situácie v dôsledku veľmi poškodeného vozidla. Následne je potrebné, aby sa zúčastnené strany medzi sebou identifikovali a spísali Záznam o dopravnej nehode. To je dokument, ktorý získate ku každej uzatvorenej PZP.

Všetko dokumentujte!

Celú udalosť si nezabudnite pofotiť z rôznych perspektív, to znamená všetky škody, úsek udalosti, presnú pozíciu vozidiel atď. Zistite si totožnosť účastníkov, ako aj informácie o ich PZP, aby ste mohli byť poisťovňou riadne odškodnený. Nevyhnutné bude zistiť vinníka vzniknutej situácie, ktorý udalosť musí svojej poisťovne nahlásiť do 15 dní a ak vznikla v zahraničí, do 30 dní. Možností je dosť a môže tak urobiť online, telefonicky, písomne, osobne v pobočke, faxom alebo mailom. Ak sa stane, že pozíciu vozidiel musíte zmeniť (pretože napr. blokuje oba jazdné pruhy), ale zároveň je škoda vážnejšia, to znamená, že je nutná prítomnosť policajných zložiek, môžete tak urobiť iba vtedy, ak všetko riadne zdokumentujete a na ceste zaznačíte. Ináč môžete celé vyšetrovanie zmariť.

Po nahlásení nasleduje profesionálna obhliadka poškodeného vozidla / vozidiel, ktorú si poškodený vopred dohodne s poisťovňou vinníka. Technik vtedy spíše všetky škody a určí spôsob odškodnenia. Ak pri oprave vozidla servis zistí, že škoda je väčšia, ako ju technik vyčíslil, situáciu je nutné fotograficky zdokumentovať a oznámiť to danému technikovi. Všetky údaje, to znamená:

  • záznam o dopravnej nehode (doručený k PZP),
  • zápis o poškodení od technika a servisu,

je nutné priniesť do poisťovne, najlepšie osobne. Prípadne prostredníctvom jej zástupcu, ktorý vykonával obhliadku.

Po doručení vyššie zmienených dokumentov, vám poisťovňa vyčísli škodu, ktorá vznikla z dopravnej nehody a ktorú vám PZP preplatí. Peniaze z nej vám budú odoslané buď šekom alebo na účet až potom, čo celé vyšetrovanie skončí. Pokiaľ chcete byť riadne odškodnený poisťovňou, nesnažte sa poškodenie vozidla opravovať sami, pretože v konečnom dôsledku by ste na to doplatili jedine vy, a to napr. aj tým, že nebudete dostatočne odškodnený.

Tip: Poznáte krycí list? Vystaví vám ho každá poisťovňa a zaručuje vám, že udalosť bude riešiť poisťovňa priamo so servisom, a teda vy sa o to starať nemusíte. Prípadne dostanete odporúčanie na taký servis, ktorý je v partnerskom vzťahu s danou poisťovňou.

Nápomocné asistenčné služby

Ak ste účastníkom dopravnej nehody alebo škodovej udalosti a máte uzatvorené PZP, veľmi užitočné vám môžu byť aj asistenčné služby, ktoré ponúkajú všetky spoločnosti, či už v rámci základného balíčka alebo za príplatok a ktoré vám vedia v prípade takejto situácie pomôcť. Ak neviete, ako postupovať, zavoláte na číslo uvedené na asistenčnej kartičke a operátor vám povie všetko krok po kroku.

Kedy vám to nemusí prejsť?

Pozor si dajte na nasledujúce situácieNapriek tomu, že máte riadne uzatvorené PZP a boli ste účastníkom dopravnej nehody (vinníkom alebo poškodeným), poisťovňa si môže dovoliť vám vzniknutú škodu nepreplatiť, a to napr. vtedy, ak ste v prípade vyššej škody neprivolali policajné zložky, ak ste porušili dopravné predpisy (rýchlosť, značenia atď.), ak bolo hlavnou príčinou vzniknutej situácie požitie omamnej látky (alkohol, drogy…), ak je vyčíslená škoda vyššia ako celková hodnota vozidla, nedostatočná alebo neprítomná povinná výbava vozidla atď.

Preplatenia škody sa nedočká vinník udalosti, ani osoby, ktorým spôsobil škodu a žije s nimi v jednej domácnosti. Hoci boli vo vozidlách nezávisle od seba. Takisto sa preplatenia zo strany poisťovne nedočkáte ani vtedy, keď je vaše vozidlo poškodené v dôsledku štrajkov či pracovnej nehody (napr. vám auto poškodí žeriav alebo iný ťažký stroj pri práci). V tom prípade sa tieto udalosti riešia individuálne.

Sankcie bez neho

Dopravná nehoda je sama o sebe dosť stresujúca záležitosť. A to aj vtedy, ak máte PZP, ktoré vám môže škodu na vozidle vynahradiť. Avšak aj vtedy treba rešpektovať isté náležitosti, pre ktoré máte nárok na odškodnenie. Horšie je to, ak by ste PZP nemali. Sankcie sa nebudú týkať len jednorazových približne 4 000-ových čiastok, ale budete musieť všetku vzniknutú škodu nahradiť z vlastného vrecka, nehovoriac o strate na životoch, čo vás môže vyjsť aj na milióny eur.

Veríme, že sme vám pri riešení otázky o tom, ako v rámci PZP pri vzniku škodovej udalosti alebo dopravnej nehody postupovať. Ak by ste však stále mali nejaké nezodpovedané otázky, napíšte nám ich a my vám s radosťou odpovieme.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392