Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Biela a zelená karta

Biela karta

Nezabúdajte na bielu kartuAktualizácia: Od 1.10.2019 stačí aj na území Slovenskej republiky mať so sebou len zelenú kartu. Biela karta sa postupne prestane vydávať k novým alebo predlženým poistným zmluvám a tým celkovo zanikne.

Každý majiteľ motorového vozidla musí v Slovenskej republike mať uzatvorené PZP auta. Od poisťovne musí dostať doklad o poistení vozidla. Konkrétne ide o Bielu a Zelenú kartu. Tieto karty posielajú poisťovne poštou do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy o povinnom poistení. Počas tejto doby je možné využiť dočasnú bielu kartu, ktorú poisťovňa vystaví ihneď pri uzavretí zákonného poistenia. Bielu kartu, resp. Zelenú kartu musí mať vodič pri sebe počas prevádzky vozidla. Pri cestnej kontrole na území SR príslušníkmi Policajného zboru ju je povinný predložiť. V opačnom prípade môže vodič dostať pokutu. Biela karta musí obsahovať nasledovné údaje: O PZP

 • Číslo poistnej zmluvy
 • Obdobie platnosti PZP

O držiteľovi alebo majiteľovi vozidla

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno (v prípade, že ide o vozidlo firmy),
 • rodné číslo osoby alebo IČO firmy,
 • trvalé bydlisko osoby alebo sídlo spoločnosti,
 • pečiatka s identifikačnými údajmi.

O poisťovni (poisťovateľovi)

 • obchodné meno a sídlo poisťovne

Na bielej karte sa nachádza viacero dôležitých údajovO vozidle

 • druh (do/nad 3,5 t),
 • značka a typ vozidla,
 • číslo osvedčenia o evidencii vozidla,
 • číslo VIN,
 • evidenčné číslo vozidla.

Ďalej musí táto karta obsahovať aj dátum vydania a podpis poisťovne v zastúpení poverenou osobou. Hocakú zmenu treba okamžite nahlásiť poisťovni, ktorá údaje upraví a následne vystaví nový doklad. Ohlásiť treba aj stratu, kedy poisťovňa taktiež vystaví novú Bielu kartu no na náklady klienta.

Zelená karta

Zelená karta predstavuje doklad o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pri prevádzke vozidla na území cudzieho štátu. Zelená karta nie je len kus papiera ale v skutočnosti to je medzinárodný systém. Ide vlastne o dohodu medzi štátmi o preplatené škôd, ktoré motorista spôsobí mimo územia svojej krajiny. Zelená karta je nutná v zahraničíPodobne ako pri bielej karte, aj zelenú kartu vám vystaví poisťovňa, u ktorej ste uzavreli PZP. Podmienkou vydania je zaplatená prvá platba do 1 mesiaca. Zelená karta, ako už z názvu vyplýva má zelenú farbu, a preto ju ľahko odlíšite od ostatných dokumentov. Taktiež má medzinárodný formát. Povedzme si teda niečo o Systéme Zelenej karty. Ako sme uviedli vyššie, ide o medzinárodný systém a vlastne dohodu medzi jednotlivými štátmi a k nim prislúchajúcimi poisťovňami o pokrytí škôd spôsobené motoristom, ktorý má bydlisko alebo sídlo v cudzej krajine.

Takýto systém je veľmi výhodný pre vodičov, kedže odpadáva povinnosť uzatvoriť si individuálne PZP do krajiny, do ktorej chcete cestovať. Navyše sú vodiči krytí vo všetkých členských štátoch systému zelenej karty, čo predstavuje temer všetky štáty Európy. Ak teda dôjde k dopravnej nehode a vodič spôsobí škodu na majetku alebo zdraví prevádzkou svojho vozidla na území cudzieho štátu, túto škodu uhradí Kancelária poisťovateľov, ktorá je zriadená každým členským štátom systému. Tá si následne bude žiadať náhradu škody od Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392