ZÍSKAJTE NAJLEPŠIE PZP HNEĎ TERAZ!
OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Otázky o PZP

Čo je PZP?

PZP, prípadne povinné zmluvné poistenie je nutné pre uvedenie motorového vozidla do prevádzkyPZP alebo povinné zmluvné poistenie má charakter zákonného poistenia. Aby sa mohlo motorové vozidlo uviesť do prevádzky v Slovenskej republike musí byť uzatvorené PZP. Toto zákonné poistenie je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzatvoriť takéto poistenie ukladá štát zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ľudovo tiež označované ako poistenie auta.

Potrebujem PZP?

Áno, každý majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla musí uzatvoriť toto povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní predtým ako použije svoje vozidlo na slovenských verejných pozemných komunikáciách. V prípade tuzemských motorových vozidiel je povinný túto povinnosť naplniť „ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.) Ak ide o „cudzozemské motorové vozidlo má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak zákon neustanovuje inak.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.) Za povinnosť im to dáva zákon č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie hradí spôsobenú škodu za každého, kto je uvedený v poistnej zmluve.„Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. zo 4. septembra 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
 4. ušlého zisku.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.)

Poškodený dostane náhradu len v takej výške, v akej mu bola v skutočnosti spôsobená škoda. To znamená, že z hodnoty poškodených a vymenených vecí alebo náhradných dielov. Ak však prišlo k totálnemu poškodeniu, poistné plnenie sa vypočíta pomocou odpočítania amortizácie.

Aké škody nie sú kryté?

„Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí z poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu,

 1. ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 2. na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 3. ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými
 4. predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
 5. vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a
 6. súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých,
 7. spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
 8. vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.)

Koľko stojí toto poistenie?

Cena PZP nie je stála. Poisťovne ich ceny upravujú. Robia tak väčšinou na konci roka, avšak môžu tak učiniť kedykoľvek. Poisťovne ponúkajúce povinné poistenie sa špecializujú na istý druh vozidiel a preto pri poisťovaní takýchto vozidiel ponúkajú najvýhodnejšie podmienky. Pre zistenie najvýhodnejšej ponuky slúži kalkulačka PZP, ktorú nájdete na našej stránke. Avšak o cene sa s poisťovňou dnes už nedá vyjednávať, pretože tie už ponúkajú PZP so všetkými zľavami a bonusmi, aby sa udržali v tvrdej konkurencii ostatných poisťovní. Jedinou možnosťou ako by sa cena mohla posunúť nadol je, ak by poistník uviedol, že v danej poisťovni má aj iné ako povinné zmluvné poistenie. Vtedy by mohla poisťovňa ponúknuť ešte výhodnejšiu cenu ako zvyčajne.

uzatvorenie poistenia vozidlaAko možno PZP uzavrieť?

Možno ho uzavrieť s jednou s 11 poisťovní na slovenskom trhu, ktorými sú Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union, Wüstenrot. V dnešnej dobe je poistenie zodpovednosti možno uzavrieť aj online. Tento spôsob je veľmi jednoduchý a časovo nenáročný, keďže si môžete splniť svoju povinnosť uzavrieť PZP už za niekoľko minút. Rovnakú cenu ako na internete by ste mali dostať aj keď toto poistenie uzavriete priamo v pobočke poisťovne alebo u osobného poradcu.

Ktoré vozidlo musí mať povinné zmluvné poistenie?

Zo zákona má povinnosť mať povinné zmluvné poistenie každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlá s EČV (evidenčné číslo vozidla) taktiež isté špeciálne vozidlá bez EČV, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Takéto špeciálne vozidlá sú poľnohospodárske vozidlá alebo vysokozdvižné vozíky.

Povinnosť uzavretia povinného zmluvného poistenia platí pre každého majiteľa motorového vozidlaKto musí uzavrieť PZP?

Každý majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla musí uzatvoriť toto povinné zmluvné poistenie v niektorej z poisťovní predtým ako použije svoje vozidlo na slovenských verejných pozemných komunikáciách. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu ak ide o majiteľa cudzozemského motorového vozidla, je povinná takúto poistnú zmluvu uzavrieť pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky.

Osoby, ktoré sú povinné uzavrieť povinné zmluvné poistenie sú:

 • držiteľ vozidla uvedený v osvedčení o evidencii vozidla,
 • pri leasingových motorových vozidlách je to nájomca,
 • prevádzkovateľ alebo vlastník, ktorý nie je zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,
 • cudzozemský vodič.

Čo je potrebné k uzatvoreniu PZP online?

K uzavretiu PZP online cez PZP kalkulačku potrebuje človek Údaje o držiteľovi vozidla (prípadne aj majiteľovi, ak držiteľ a majiteľ nie sú tá istá osoba), údaje z osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu), ktoré sa ide poistiť.

Povinné zmluvné poistenie je možné uzatvoriť online prostredníctvom tejto stránkyAký je postup pri uzatváraní PZP online cez poistnú kalkulačku?

Ak sa majiteľ motorového vozidla rozhodol uzavrieť povinné zmluvné poistenie formou internetu cez PZP kalkulačku, čiže online, mal by postupovať nasledovne.

V prvom kroku treba vyplniť údaje o vozidle, ktoré je potrebné poistiť. Rok výroby vozidla, objem a výkon motora. Taktiež treba zadať údaje o poistníkovi, ako bydlisko a rok vydania vodičského oprávnenia a ďalšie doplňujúce údaje, ktoré sú vyžadované napríklad pre výpočet ceny PZP 2014.

Po vyplnení týchto údajov sa dostane poistník do kroku číslo dva, kde sa mu zobrazia rôzne ponuky a porovnania cien povinného poistenia. Tu si môže poistník dôkladne prezrieť všetky ponuky a vybrať si tú, ktorá mu najviac vyhovuje.

V treťom kroku je treba vyplniť a prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňu. Ide o detailné údaje o poistníkovi a jeho motorovom vozidle. Po kontrole by si mal poistník prečítať jednotlivé body a podmienky zmluvy a ak s nimi súhlasí, mal by ich potvrdiť. Po stlačení tlačidla pokračovať by sa mal proces dokončiť a poistníkovi sa zobraziť možnosť výberu platby za zmluvné poistenie. Po zaplatení zašle poisťovňa poistníkov, majiteľovi vozidla, bielu a zelenú kartu pre celú dobu poistenia.

Ako uhradiť sumu za povinné zmluvné poistenie?

Po uzatvorení zákonného poistenia má poistník viac možností ako uhradiť poistné. Ak tak urobil online, má možnosť zaplatiť poistné okamžite po uzatvorení zmluvy. Na výber má

 • online platbu,
 • platbu poštovým poukazom,
 • platbu bankovým príkazom na úhradu.

Pre uskutočnenie online platby cez PZP kalkulačku má poistník na výber rozhranie jednotlivých bánk. Dotyčný musí Zaplatenie povinného zmluvného poistenia môže prebiehať rôznymi spôsobmimať v jednej z týchto bánk účet a aktivovanú službu internet banking. Ak tieto podmienky spĺňa, nič mu nebráni vykonať platbu.

Uhradiť platbu môže poistník aj poštovým poukazom na pošte. Do poštového poukazu je potrebné správne vyplniť všetky údaje, ktoré je možné nájsť pri dokončení uzatvorenia zmluvy. Treba si dať pozor na údaje:

 1. variabilný symbol (číslo návrhu poistnej zmluvy),
 2. konštantný symbol,
 3. číslo účtu poisťovne a kód banky,
 4. cena poistného (prípadne prvej splátky),
 5. názov a adresu poisťovne,
 6. meno a adresu poistníka.

Ďalším spôsobom je úhrada bankovým príkazom. Údaje potrebné na vyplnenie príkazu nájde dotyčný po dokončení uzatvorenia poistnej zmluvy. Do bankového príkazu nesmie poistník zabudnúť vyplniť nasledovné údaje:

 1. variabilný symbol (číslo návrhu poistnej zmluvy),
 2. konštantný symbol,
 3. číslo účtu poisťovateľa,
 4. cena poistného (prípadne prvej splátky).

Čo robiť ak sa stane dopravná nehoda?

 • Na mieste dopravnej nehody
 1. Treba vykonať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky (ak si to situácia vyžaduje, musia sa zaznačiť stopy a situácia, inak nepresúvať vozidlá až do príchodu príslušníkov policajného zboru),
 2. ak je to potrebné, tak poskytnúť prvú pomoc a následne privolať záchrannú službu,
 3. zavolať políciu SR (podľa závažnosti situácie).
 • Oznámiť vznik dopravnej nehody
 1. Pri dopravnej nehode treba postupovať podľa popísaného postupu, aby došlo k bezproblémovému uplatneniu PZPorgánom Polície SR (podľa zákona 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a podľa všeobecných poistných podmienok) a
 2. poisťovateľovi.
 • Spísať záznam o nehode
 1. Zapísať si všetky údaje o účastníkoch dopravnej nehody (tj. o ostatných vozidlách v dopravnej nehode a taktiež svedkoch).
 2. Záznam treba vyhotoviť na poisťovateľom predpísaný formulár. Ak ten nie je k dispozícií, záznam by mal obsahovať nasledovné údaje:
 1. EČV vinníka, meno a adresu, poisťovateľa,
 2. EČV poškodeného, meno a adresu, poisťovateľa ,
 3. dátum a miesto vzniku dopravnej nehody,
 4. krátky popis nehody,
 5. rozsah poškodenia,
 6. kontaktnú osobu, tel. kontakt

Taktiež treba vyhotoviť fotodokumentáciu miesta dopravnej nehody a poškodených vozidiel, ak je to možné.

 • Oznámenie poistnej udalosti poisťovni
 1. „Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
 1. do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
 2. do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.)

V ktorých krajinách platí povinné zmluvné poistenie?

Toto zákonné poistenie platí ak sa stane dopravná nehoda na území SR, v členských štátov Európskej únie a v iných štátoch, ktoré poisťovňa vyznačila v zelenej karte.

Čo v prípade ak auto zmenilo EČV?

Povinné zmluvné poistenie môžete zrušiť podaním výpovede v stanovenej lehote a doložením dokladu o zmene majiteľa vozidla. Inými slovami, najskôr si musí nový majiteľ dať auto prepísať na svoje meno a následne túto zmenu treba doložiť aj poisťovni vo forme kópie technického preukazu kde už figuruje nový majiteľ. Až po predložení tohto dokumentu môže poisťovňa ukončiť poistnú zmluvu. Dátum odhlásenia vyznačený v dokladoch je pre poisťovňu smerodajný pri ukončovaní poistenia. Dátum odhlásenia vyznačený v dokladoch je pre poisťovňu smerodajný pri ukončovaní poistenia.
Pri zmene EČV musí dať nový majiteľ prepísať vozidlo na svoje meno
V prípade ak nedošlo k zmene majiteľa vozidla a nové EČV sú len kvôli odcudzeniu starých, stačí túto zmenu nahlásiť poskytovateľovi PZP.

Je možné zmeniť PZP ak je už vozidlo poistené u inej poisťovni?

Áno, je to možné za istých okolností. „Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.)

To znamená, že najskôr treba vypovedať pôvodnú poistnú zmluvu a následne uzavrieť novú v inej poisťovni.

Ako sa vypovedá zmluva o povinnom zmluvnom poistení?

Zmluvné poistenie je možné aj vypovedať. Treba tak urobiť písomne minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy. Majiteľ vozidla musí podpísať výpoveď PZP a doručiť ju poisťovateľovi načas. K výpovedi dochádza najčastejšie z dôvodu zmeny poisťovne, výpovede ku koncu poistného obdobia, zmeny majiteľa alebo držiteľa motorového vozidla, či zánikom predmetu poistenia.

Ktoré z poistení vozidla online cez PZP kalkulačku si mám vybrať?

Je to jednoduchá otázka, ktorá nemá jednoznačnú odpoveď. Pri porovnávaní cien cez PZP kalkulačku za poistenie si musí majiteľ vozidla podrobne preštudovať ponuky všetkých poisťovní a získať tak prehľad o cenách na trhu. Poisťovne môžu totiž ponúkať spolu s PZP aj iné dodatočné služby. Preto tá najlacnejšia ponuka nemusí byť jednoznačne aj tá najvýhodnejšia. Poistník by si preto mal zvážiť pomer ceny a služby.

Aké sú v súčasnosti minimálne limity, ktoré poisťovňa uhradí?

„Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.)

Ak tento zákon neustanovuje inak, minimálne poistné plnenie z jednej udalosti musí byť:

 1. 5 000 000 EUR za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení,
 2. 1 000 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením.

Na akú dlhú dobu sa uzatvára PZP?

Povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť poistného obdobia je jeden rok. Potom nastane tzv. výročie poistnej zmluvy.